Vi på Capaxum är stolta över att introducera en ny form av öppenvård för en målgrupp som vi funnit vara svår att processa i en ordinär behandlingsmiljö. Vi erbjuder en behandlingsmodell helt styrd av individens behov, formulerade utifrån ett samarbete med klienten, beställare/arbetsgivare och Capaxum. Vi vågar säga att för första gången kan man verkligen tala om en skräddarsydd behandling!

Vår nyfikenhet väcktes av äldre, socialt mer eller mindre etablerade klienter som ”problem-klientgrupp”. De ansåg sig med rätta kapabla att på egen hand hantera sitt liv, men 
lyckades ändå inte komma tillrätta med sin livssituation som därför präglas av en eller annan form av beroende. Vi har sedan sett att vår modell kan komma till användning för alla åldrar med samma typ av undvikande av affekter. Och där på följande svårigheter att fungera i relationer och på arbetsplatsen.

Den psykiska ohälsan är ofta förknippat med stark
 förnekelse i vår målgrupp och det finns få ställen att vända sig till för att få hjälp. En gruppbehandling passar inte alla med denna form av problem då motstånd och försvar är massivt för att bemästra de emotioner som är för smärtsamma för att hantera. Vi tror likväl på att alla kan ta till sig en individuellt anpassad form av behandling, vare sig den sedan innefattar grupp– och/eller individuell terapi.

För att komma fram till på behandlingsmodellen du finner under fliken "behandling", har vi utfört metaanalyser av dagens forskningsläge vad det gäller vår målgrupp. Vi på Capaxum är emellertid övertygade om att den viktigaste faktorn i all behandlingsverksamhet faktiskt inte ligger i metoder eller modeller, inte heller i de antal RCT-baserade resultat som evidensen i dessa metoder fastställs genom. Den viktigaste faktorn är först och främst relationen mellan klient och terapeut, sedan kommer relationen mellan terapeut och klient, därefter arbetsalliansen mellan dessa två!

Grundpositionen som utgörs av detta par går inte att förutse, men en förutsättning för att en allians ska uppnås ökar exponentiellt med terapeutens tro på sin förmåga och sin metod, som sedan i en överföringsprocess förankras hos klienten och väcker hens motivation och hopp.

Det enda som står i vår makt att garantera vad det gäller behandlingsutfall är vår tro på den metod och det behandlingsprogram vi själva utformat. Det är - som beskrivits - den viktigaste framgångsfaktorn i all behandling. Den grundas på vår långa erfarenhet av psykosocial beroendebehandling, psykologiska behandlingsmodeller i övrigt och psykoterapeutiska inriktningar i olika former.