Den kapabla modellen

Capaxum har identifierat viktiga steg i utvecklingen mot drogfrihet/nykterhet och har därför utarbetat ett antal moduler, för ett komplett behandlingsprogram.

Modul 1: Screening

Detta är startpunkten och den för behandlingsresultatet viktigaste modulen. Här genomgår klienterna en omfattande screening-intervju (ATP) för att fastställa vilken typ av insats som visar sig vara primär. I förekommande fall använder vi oss av motiverande samtal (MI).

Modul 2: Affektiva interventioner vid förnekelse och motstånd

Capaxum använder sig t ex av ”Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy” (ISTDP) en affektfokuserad terapi som visat sig vara mycket effektiv metod för en stor del av målgruppen. Bortträngning av känslor för att de är smärtsamma innebär motstånd och förnekelse som ofta konstituerar ett beroende.

Modul 3: Kognitiva verktyg för hantering av beroendepräglade tankemönster
Denna modul har sin bas i Kognitiv beteende terapi (KBT) och ”Acceptance and Commitment Therapy” (ACT). Används i grupp eller individuellt.

Modul 4: Problemlösande gruppterapi

Om klienten befinns redo att ingå i en grupp kan man där få stöd, spegling av sin person och idéer när det gäller sin livssituation. I denna modul ingår kognitivt beteendeinriktad färdighetsträning. Vi har även gruppverksamhet som baseras på ACT.

Modul 5: Återfallsförebyggande
Psykosocial färdighetsträning baserad på Community Reinforcement Approach (CRA)/Återfallsprevention. I grupp eller individuellt. Vid depressiva besvär, stress- och ångesthantering föreslås klienten hjälp av akupunktur.

Modul 6: Kompletterande insatser
Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder Capaxum även mindfulness, traumabehandling (EMDR), biofeedback, deltagande i självhjälpsgrupper samt anhörigstöd i olika former.

Modul 7: Bibehållande av vårdkedja och uppföljning
Frivilliga individuella ”boostersamtal” under ett år och frivilliga gruppåterträffar i ett halvår. Möjlighet till intermittent akupunkturbehandling

 

Schematisk översikt av behandlingsprocessen i Capaxum

 

Schematisk översikt